Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti TheraGym s.r.o 
se sídlem Mladých Běchovic 2, 190 11 Praha - Běchovice
identifikační číslo: 05324230
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 261904 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.theragym.cz

1. Úvodní ustanovení 
1.1. Podmínky upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen "Občanský zákoník") práva a povinnosti v souvislosti se smlouvou o poskytnutí digitálního obsahu (dále jen "Smlouva") uzavíranou prostřednictvím Webové stránky mezi Společností a fyzickou osobou (dále jen "Klient"). 

1.2. Na základě Smlouvy a úhrady ceny členství se Klient stane členem klubu TheraGym online, což mu umožní mít přístup k digitálnímu obsahu ve formě tréninkových lekcí dle Podmínek (dále jen "Členství"). 

1.3. Podmínky dále upravují práva a povinnosti Společnosti a Klienta při užívání Webové stránky a další související právní poměry. Podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba zamýšlející uzavřít Smlouvu jedná v rámci své podnikatelské činnosti. 

1.4. Text Podmínek je nedílnou částí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a řídí se právem České republiky. 

1.5. Znění Podmínek může Společnost měnit či doplňovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za trvání předchozího znění Podmínek. 

1.6. Webová stránka a jejím prostřednictvím poskytnutý digitální obsah používá technologie HTML5, JavaScript, PHP, pro přehrávání digitálního obsahu je třeba následující minimální konfigurace technického zařízení Klienta a to rychlost internetu minimálně 20Mb/s pro bezproblémový běh tréninků, webový prohlížeč nejnovější verze (s možností ukládání cookies), hardware umožňující bezproblémový běh aplikací. 

2. Uživatelský účet 
2.1. Uživatelský účet je založen na základě vyplnění registračního formuláře na Webové stránce Klientem (dále jen "Uživatelský účet"). Následně může Klient ze svého Uživatelského účtu zvolit jednu z variant Členství a po aktivaci Členství využívat s tím spojených výhod a užívat souvisejícího digitální obsahu v souladu s Podmínkami. 

2.2. Při registraci na Webové stránce je Klient povinen uvádět správné a pravdivé 1 údaje a tyto při jejich změně bez zbytečného odkladu aktualizovat. Společnost vychází z předpokladu, že všechny údaje uvedené Klientem při jeho registraci jsou správné, pravdivé a aktuální. 

2.3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen o nich zachovávat mlčenlivost a nesdělovat je žádným třetím osobám. Klient také není oprávněn umožnit užívání Uživatelského účtu jakoukoli třetí osobou. 

2.4. Klient bere na vědomí, že zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení užívaného Společností nebo třetími stranami není možné zajistit nepřetržitou dostupnost a funkčnost Webové stránky, Uživatelského účtu a/ nebo dostupnosti digitálního obsahu. 

2.5. Údaje o Klientovi uvedené v Uživatelském účtu budou následně automaticky použity pro objednávku Členství. Pokud bude chtít Klient tyto údaje zkontrolovat a měnit dle § 1826 odst. 3 Občanského zákoníku, může tak učinit v rámci úprav dat ve svém Uživatelském účtu. 

2.6. Uživatelský účet bude dál funkční i po skončení Členství a/nebo ukončení Smlouvy. 

3. Uzavření Smlouvy a platební podmínky
3.1. Návrhem k uzavření Smlouvy (nabídky) je umístění variant nabízeného Členství na Webové stránce. Ceny uvedené na Webové stránce obsahují konečné ceny vč. DPH a všech souvisejících poplatků. Daná nabídka je v platnosti pouze po dobu zobrazování na Webových stránkách. 

3.2. Samotná Smlouva vzniká odesláním výběru jedné z variant Členství a způsobu jeho úhrady (viz. čl. 3.6 Podmínek) z Uživatelského účtu Klienta a přijetí uvedeného výběru Společností, které je potvrzeno Společností prostřednictvím emailu zaslaného na e-mailovou adresu Klienta. Smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Smlouva je vždy uzavřena na dobu trvání Klientem zvolené varianty Členství. 

3.3. Klient nemá právo text Smlouvy jakkoli modifikovat. Vylučuje se tak aplikace ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. 

3.4. Společnost není povinna uzavřít Smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily Podmínky. 

3.5. Klient souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Klientovi užíváním prostředků komunikace na dálku (náklady internetového připojení apod.) si hradí Klient sám. 2 3.6. Cenu Klientem vybrané varianty Členství lze uhradit následujícím způsobem: 

(i)bezhotovostně převodem na účet Společnosti č. 115-3105670207/0100

3.7. Cena Klientem vybrané varianty Členství je splatná bezprostředně po uzavření Smlouvy a Klient je povinen v rámci platby uvést i variabilní symbol, pokud mu byl tento sdělen Společností v e-mailové zprávě. Povinnost Klienta uhradit cenu jím vybrané varianty Členství je splněna připsáním dané částky na účet Společnosti. 

3.8. Společnost po přijetí platby Klienta vystaví fakturu, kterou mu zašle na jeho e-mail. Společnost je plátcem DPH. 

3.9. Samotné Členství Klienta vzniká až připsáním členského poplatku na účet Společnosti, kdy dojde k aktivování Členství. Od této chvíle vzniká Klientovi právo plně využívat výhod Členství a zároveň začne běžet doba trvání Členství. 

3.10.Veškerá prezentace Společnosti umístěná na Webové stránce je informativního charakteru a Společnost není povinna s žádnou stranou Smlouvu uzavřít. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. 

4. Členství Klienta
4.1. Společnost nabízí Klientům možnost stát se členy klubu TheraGym online a využívat všech s tím spojených výhod Členství a získat tak přístup k digitálnímu obsahu ve formě tréninkových lekcí. 

4.2. V rámci Členství má Klient možnost na vhodném technickém zařízení s přístupem na internet sledovat jednotlivé tréninkové lekce dle jím vybrané varianty Členství a v souladu s časovým rozvrhem daného tréninkového programu. Klient má dále možnost v rámci Členství získat zvýhodněné ceny na služby Společnosti dle aktuální nabídky. 

4.3. Společnost nabízí následující varianty Členství: 

(i)Jednorázový online trénink. 

(ii)Týdenní tréninkový balíček - Tréninkový program obsahující 7 lekcí pro uzavřenou skupinu Klientů. 

4.4. Délka trvání Členství se liší dle zvoleného programu. Klient může své Členství kdykoli prodloužit zakoupením dalšího Členství.  

5. Užívání Členství 
5.1. Po úhradě ceny Klientem vybrané varianty Členství dojde k jeho aktivaci, kdy Klient obdrží rozvrh jím zvoleného tréninkového programu, kterým se automatický řídí přístup Klienta k jednotlivým tréninkovým lekcím. 

5.2. Aktivováním Členství získá Klient možnost shlédnout první tréninkovou lekci dle zvoleného tréninkového programu. Následující tréninkové lekce budou Klientovi k dispozici ke shlédnutí dle daného tréninkového rozvrhu. Klient může tréninkové lekce shlédnout nejpozději do začátku následující lekce. Všechny tréninkové lekce se po jejich shlédnutí Klientem automaticky aktivují, kde dále budou k dispozici ke shlédnutí Klientem až do konce trvání Členství. 

5.3. Klient má v rámci doby trvání Členství přístup vždy pouze k tréninkovým lekcím, které absolvoval. 

6. Prohlášení Klienta
6.1. Klient prohlašuje, že je zdravotně způsobilý a fyzicky schopný zvládnout jim zvolený tréninkový program. Klient bere na vědomí, že Společnost a ani její zaměstnanci nemají zdravotnické vzdělání a on je tak povinen absolvování daného tréninkové programu konzultovat se svým ošetřujícím lékařem. Klient je povinen si během cvičení počínat s řádnou péčí a Společnost nenese jakoukoli odpovědnost za jeho možná zranění či jinou újmu. 

7. Nároky z vadného plnění
7.1. Práva a povinnosti Společnosti a Klienta ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména následujícími ustanoveními Občanského zákoníku: § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174. 

7.2. V případě technických problému znemožňujících řádné shlédnutí tréninkové lekce na straně Společnosti se o dobu trvání těchto technických problémů prodlužuje možnost řádného shlédnutí daných tréninkových lekcí dle příslušného tréninkového rozvrhu. 

7.3. Klient nemůže reklamovat obsah, formu či náplň jednotlivých tréninkových lekcí nebo tréninkového programu (digitálního obsahu). 

7.4. Společnost nenese jakoukoli odpovědnost za jakékoli technické problémy na straně Klienta. 

7.5. V případě nemožnosti shlédnutí digitálního obsahu zaviněné Společností, může Klient zahájit reklamační řízení odesláním e-mailové zprávy na adresu: info@theragym.cz. K zahájení reklamačního řízení je bezpodmínečně nutné, aby Klient ve zprávě uvedl datum a čas, kdy problém vznikl a detailně popsal celou situaci. Klient dále musí uvést popis užitého technického vybavení, a to zejména verzi operačního systému, aplikace a způsob připojení. Na základě 4 těchto údajů Společnost zahájí reklamační řízení, které nesmí být delší než třicet (30) pracovních dnů. Po posouzení reklamované události bude v případě uznání reklamace Klientovi umožněno náhradní shlédnutí dané tréninkové lekce či tréninkového programu. 

8. Odstoupení od Smlouvy
8.1. Vzhledem k tomu, že předmětem Smlouvy je poskytnutí digitálního obsahu, Klient nemá v souladu s § 1837 písm. l) Občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od jejího uzavření dle § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku. 

9. Ukončení Členství
9.1. Členství končí uplynutím doby jeho trvání. Momentem ukončení Členství již Klient nemá přístup k žádným tréninkovým lekcím. 

9.2. Společnost má právo Členství Klienta předčasně a s okamžitou platností ukončit v případě, že poruší svou povinnost dle Podmínek (zejména když umožní přístup na svůj Uživatelský účet třetí osobě). 

9.3. Klient může Členství kdykoli ukončit zasláním e-mailové zprávy na adresu: info@posilujdoma.cz. Společnost jeho Členství ukončí do pěti (5) pracovních dní od obdržení jeho žádosti. 

9.4. V případě předčasného ukončení Členství nemá Klient nárok na vrácení jím uhrazené ceny Členství, a to ani poměrně. 

10. Duševní vlastnictví
10.1.Všechen obsah na Webové stránce, včetně digitálního obsahu, je duševním vlastnictvím Společnosti. Je přísně zakázáno tento obsah jakkoli rozmnožovat, kopírovat, rozšiřovat, zveřejňovat, upravovat jakoukoli osobou bez předchozího písemného souhlasu Společnosti. 

10.2.Klient nesmí digitální obsah zpřístupněný mu Společností v rámci Členství stahovat, editovat, jakkoli modifikovat nebo ho poskytovat jakékoli třetí osobě. 

11. Vyšší moc
11.1. Společnost neodpovídá za újmu v případě jakékoli události představující nepředvídatelné, neodvratitelné a/nebo nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli Společnosti, v jejichž důsledku vznikne Klientovi nebo třetí osobě újma. 

12. Ochrana osobních údajů
12.1.Klient odesláním registračního formuláře souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Společnosti.  

12.2.Klient poskytuje Společnosti osobní údaje uvedené v registračním formuláři v rozsahu: e-mailová adresa. Dále jméno a příjmení, adresu, telefon, pohlaví a datum narození pro správu profilu a objednání služby. Klient výslovně souhlasí se zpracováním uvedeným osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, v platném znění, v rozsahu potřebném pro poskytování služeb a produktů Společnosti, zejména ve vztahu ke Členství Klienta a provozování jeho Uživatelského účtu. Uvedené osobní údaje budou využity Společností za účelem plnění zákonných povinností, vedení evidence, ochrany práv a zájmů Společnosti, zasílání obchodních sdělení a propagace Společnosti. 

12.3.Zpracováním osobních údajů Klienta může Společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. 

12.4.Klient dále souhlasí se zasíláním komerčních sdělení na e-mail poskytnutý Společnosti v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, v platném znění. 

12.5.Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

12.6.Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. 

12.7.Pokud se bude Klient domnívat, že Společnost nebo jí pověřený zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména je-li jejich zpracování nevhodné, může: 

(i)požádat Společnost nebo jí pověřeného zpracovatele o vysvětlení, a/nebo 

(ii)požadovat, aby Společnost nebo jí pověřený zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

12.8.Požádá-li Klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Společnost povinna tuto informaci podat. Společnost má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace. 

12.9.Klient souhlasí s ukládáním tzv. cookies na své technické zařízení. Klient bere na vědomí, že není možné splnit závazky (např. poskytnutí digitálního obsahu) Společnosti ze Smlouvy, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na jeho technické zařízení, takže nemůže svůj souhlas podle předchozí věty odvolat. 

13. Doručování
13.1.Doručení jakýchkoli písemností/oznámení mezi Klientem a Společností bude považováno za účinné při doručení e-mailem okamžikem doručení předmětnému adresátovi. Ustanovení § 573 Občanského zákoníku se tak neužije. 

14. Závěrečná ustanovení
14.1.Společnost není ve vztahu ke Klientovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. 

14.2.Mimosoudní vyřizování stížností Klientů (spotřebitelů) zajišťuje Společnost prostřednictvím e-mailové adresy info@theragym.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Klienta zašle Společnost na jeho e-mailovou adresu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná také Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz 

14.3.Společnost je oprávněna k provozování Webových stránek a nabízení digitálního obsahu Klientům na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

14.4.Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, nebude mít taková neplatnost nebo neúčinnost vliv na žádná další ustanovení Podmínek. Neplatné nebo neúčinné ustanovení Podmínek bude stranami nahrazeno takovým ustanovením, jehož smysl a účel se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. 

14.5.Klient tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. 

14.6.Smlouva včetně Podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

V Praze dne 17. 3. 2020